பெண்களின் மோக வலையில் சிக்கி தற்கொலை செய்து உயிரிழக்கும் ஆண்கள் தான் அதிகம் 2012ஆம் ஆண்டின் புள்ளி விபர கணக்கின் படி!!இதற்கு இந்திய அரசாங்கத்தின் பதில் பெண்களை மட்டும் பாதுகாப்போம் !!!ஆண்களை தற்கொலை செய்து கொள்ள வைப்போம் !!!

 பெண்ணுரிமை! பெண்ணுரிமை !! என்று மட்டுமே பேசி கொண்டு ஆண்களை அழிக்கும் பத்தினிகளை  இந்திய அரசாங்கம் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது ஏன் ????


What we are talking about women's safety???whereas married men's suicide rate is double then women???

Now who need protection more men or women???
Why don't we have MENS ministry???

...
2012 Suicide stats; 63343 Married Men Vs 31921 Married Women

NCRB DATA RELEASE- Please See Page No. 15

http://ncrb.nic.in/CD-ADSI-2012/suicides-11.pdf